Pirates of the Caribbean Piano Keyboard Notes
FULL SONG  LETTER NOTES WITH CHORDS
INTRO:

{Dmin} 
{ḊḊ} {ḊḊ} {ḊḊ} {ḊḊḊ}

{Dmin} 
{ḊḊ} {ḊḊ} {ḊḊ} {ḊḊḊ}

{Dmin} 
{ḊḊ} {ḊḊ} {ḊḊ} {ḊḊḊ}

{Dmin} 
{ḊḊ} {ḊḊ} {ḊḊ} {ḊḊḊ}


PART: 1 

RED HIGHLIGHTED NOTES ARE CHORDS

             {Dmin}       {A# maj}
{AĊ}\ {ḊḊ} {ḊĖ}\ {ḞḞḞ} {Ġ} \

    {C maj}      {Dmin}
\{ĖĖ} {ḊĊ} \ {ĊḊ} \

            {A# maj}      {F maj}
{AĊ} \{ḊḊ} {ḊĖ}\ {ḞḞḞ} {Ġ} \

  {C maj}      {Dmin}
\{ĖĖ}        \ {ḊĊḊ} \

              {Dmin}        {Gmin} 
{AĊ}\ {ḊḊḊ} {Ḟ}  \ {ĠĠ} {ĠA} \

  {A# maj}        {D min}
\{Ȧ#Ȧ#} {ȦĠ} \{ȦḊ} \

             {A# maj} {D min}
{ḊĖḞ}\ {Ḟ} {Ġ} \{ȦḊ} \

     {A maj}       {A maj}
{ḊḞ} \ {ĖĖ}  {ḞḊ} \{Ė}\


 PART: 2 

             {Dmin}       {A# maj}
{AĊ}\ {ḊḊ} {ḊĖ}\ {ḞḞḞ} {Ġ} \

    {C maj}      {Dmin}
\{ĖĖ} {ḊĊ} \ {ĊḊ} \

            {A# maj}      {F maj}
{AĊ} \{ḊḊ} {ḊĖ}\ {ḞḞḞ} {Ġ} \

  {C maj}      {Dmin}
\{ĖĖ}         \ {ḊĊḊ} \

              {Dmin}        {Gmin} 
{AĊ}\ {ḊḊḊ} {Ḟ}  \ {ĠĠ} {ĠA} \

  {A# maj}        {D min}
\{Ȧ#Ȧ#} {ȦĠ} \{ȦḊ} \

             {A# maj} {D min}
{ḊĖḞ}\ {Ḟ} {Ġ} \{ȦḊ} \


             {A maj}          {D min} 
{ḊḞ} \ {ĖĖ}  {ḊĊ#}\ {Ḋ}\


PART: 3
{D min} 
{ḊĖ} {ḞḞ} {Ġ} \{Ȧ} \ {ḞḊA}

{Gmin}  
\{Ȧ#} { ĠḊA#}\

    {A maj} 
\{ĖĖ} {ḊḞ} 


PART: 4
             {D min}                {C maj}  {D min} 
{ĖĠ} \{ȦȦȦ} {Ȧ#} {Ȧ}\ {ĠĠĠ} \{ĠA}\
   
  {D min}            {G min}  {A} {D min}  
\{ȦȦȦ} {Ȧ#Ȧ} \{ĠḞ} \    {Ė}  \ {Ḋ}\  


PART: 5
            {D min}      {C}              {F}       {C}
{ḊĖ} \{Ḟ} {ĠȦ}\ {Ġ} {ḞĖ} \ {ḞĠȦ} \ {Ġ}

            {F }             {A}      {Dm} {C} {Dm}
{ḞĠ} \{Ȧ} {ĠḞ}\ {ĖḞĖ}\ {ḊĖ}\ {Ċ}\ {Ḋ}

             {D min}    {C}              {F}            {A#maj}
{ḊĖ} \{Ḟ} {ĖḞ} \{Ġ} {ḞĠ} \{Ȧ} {ĠḞ}\ {Ḋ}

             {D min} {G min}   {A}            {D min}  
{ḊĖ} \{ḞĠȦ} \ {Ȧ#ḊĠ} \{Ḟ} {ĠĖ} \{Ḋ}


PART: 6 
 {Dm} {A#} {Fmaj}   {C maj}
\{Ȧ} \{Ȧ#} \{ȦȦȦ} \{ȦĠ}

{Gmin} {Dmin} {A}  {Dmin}
{Ġ}  / {Ḟ}  / {ĖḞĖ} {Ḋ}

               {Dm}            {A#} 
{ḊĖḞ}\ {Ȧ} {ḊĖḞ} \{Ȧ#}

             {Fmaj}           {C maj}
{ḊĖḞ}\ {Ȧ} {Ȧ} {C̈ }\{ȦĠ}
                           
{Gmin} {Dmin}    {A}   {Dmin}
{Ġ} /     {Ḟ} /    {ĖḞ}/ {ĖḊ}


FOLLOW US ON :

YOUTUBE   
https://www.youtube.com/mjmusicnotes

FACEBOOK  
https://www.facebook.com/mjmusicnotes/

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/mjmusicnotes/

WHATSAPP
+91 630 4658 542

You are currently viewing pirates of the Caribbean piano keyboard notes
pirates of the Caribbean piano keyboard notes