KGF Mother song Piano Notes
KGF Mother song Piano Notes | Tharagani Bharuvaina song

FULL SONG NOTES


KEYBOARD SETTINGS:

SCALE/ KEY: A# minor


THESE NOTES CAN BE USED FOR ANY INSTRUMENTS LIKE  KEYBOARD, PIANO, GUITAR, VIOLIN, VEENA, HARMONIUM, FLUTE, MELODICA, HARP,TRUMPET, SAXOPHONE…ETC…


KGF Mother song Piano Notes

INTRO

STRINGS MUSIC:

{Ċ#ĊA#} {G#F} G# {Ċ#ĊA#A#}{G#F#}{G#..A#}


Part 1:

{ḞḞ} {ḞḊ#Ċ#Ċ } {A#A#A#}
Tharagani Bharuvainaa…

{ḞḞ} {ḞḊ#Ċ#Ċ } {A#A#A#}
Varamani Anukuntu

{Ḋ#Ḋ#Ḋ#Ċ#}{Ḋ#Ḋ#Ċ#} {Ḋ#Ċ#Ċ}
Thanuvuna Mosave Amma

{ḞḞ} {ḞḊ#Ċ#Ċ } {A#A#A#}
Kadupuna Kadhalikale

{ḞḞ} {ḞḊ#Ċ#Ċ } {A#A#A#}
Kalavara Peduthunna…

{Ḋ#Ḋ#Ḋ#Ċ#}{Ḋ#Ḋ#Ċ#} {Ḋ#Ċ#Ċ}
Viriviga Panchave Prema

{Ċ Ḋ} { Ḋ# Ḟ } { Ḟ Ḟ } { Ḟ Ḟ# Ḟ }
Kanutheravaka Mundhe

{Ḋ#ḞḞ#Ḟ} Ḟ# {Ḟ#Ḟ#Ḟ#}
Kammani Nee Dhayaku

{ḞḞ#Ġ#Ȧ#} {Ȧ#Ȧ#C̈} {ȦȦ#Ȧ#}
Runapadipoyindhi Janma


{Ḋ#ḞḊ#} {Ċ#ĊȦ#}  {A#Ċ} {A#A#A#}
Tandaani Naane        Taani tan da no

{Ġ#Ġ#} {Ȧ#Ċ#Ċ}
Taane Naane No

{Ḋ#ḞḊ#} {Ċ#ĊȦ#}  {A#Ċ} {A#A#A#}
Tandaani Naane        Taani tan da no

{Ġ#Ġ#} {Ȧ#Ċ#Ċ}
Taane Naane No


Part 2:

{A#A# Ċ#Ċ} {ĊA#} {A#A#A#…}
Chithikina Bathukulalo….

{G#A# ĊA#} {A#Ċ#} {Ċ#Ċ#Ċ#…}
Cheekati Adigindhi…

{Ḋ#Ḋ#Ḋ#} {Ċ#Ḋ#} {Ḋ#Ḋ#} {Ċ#ĊA#Ċ…}
Vethike Vegu Chukka Ekkadani

{A# Ċ#Ċ} {ĊA#} {A#A#A#…}
Kuthuuka Thega Narike

{G#ĊA#} {A# Ċ#Ċ#Ċ#…}
Kathula Anchulatho…

{Ḋ#Ḋ#Ḋ#} {Ċ#Ḋ#} {Ḋ#Ḋ#} {Ċ#Ċ#A#Ċ…}
Dhinamoka Narakamgaa Ennalani

{ĊḊ} {Ḋ#Ḟ} {ḞḞ} {Ḟ#Ḟ}
Alasina Gundelalo…

{Ḋ#ḞḞ#Ḟ} Ḟ# {Ḟ#Ḟ#Ḟ#}
Aasalu Veliginchu

{ḞḞ#Ġ#Ȧ#} {Ȧ#Ȧ#C̈} {ȦȦ#Ȧ#}
Andai Neetho Vunnanani


{Ḋ#ḞḊ#} {Ċ#ĊȦ#}  {A#Ċ} {A#A#A#}
Tandaani Naane        Taani tan da no

{Ġ#Ġ#} {Ȧ#Ċ#Ċ}
Taane Naane No

{Ḋ#ḞḊ#} {Ċ#ĊȦ#}  {A#Ċ} {A#A#A#}
Tandaani Naane        Taani tan da no

{Ġ#Ġ#} {Ȧ#Ċ#Ċ}
Taane Naane No


FOLLOW US ON :

YOUTUBE   
https://www.youtube.com/mjmusicnotes

FACEBOOK  
https://www.facebook.com/mjmusicnotes/

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/mjmusicnotes/

WHATSAPP
+91 630 4658 542

KGF Mother song Piano Notes


YOU MAY ALSO LIKE

TELUGU SONG NOTES / TELUGU SONG CHORDS

HINDI SONG NOTES / HINDI SONG CHORDS

ENGLISH SONG NOTES / ENGLISH SONG CHORDS


KGF Mother song Piano Notes
kgf mother song keyboard notes
Tharagani Bharuvaina piano notes
Tharagani Bharuvaina keyboard notes
kgf piano notes

You are currently viewing KGF Mother song Piano Notes | Tharagani Bharuvaina song
KGF Mother song Piano Notes