Evarevaro song Piano Notes

Keyboard Settings

Scale/Key/Chord: Bb minor/A# minor (A♯, C, C♯, D♯, E♯, F♯, G♯, A#)
Rhythm/Style: 8 Beat, Rock, Hard Rock, Modern R&B,
Tempo/Speed:– 77 BPM
Time Signature:4/4


INTRO
{ḞḊ#Ċ#Ḋ#Ḟ}
{ḞḊ#Ċ#Ḋ#}{ḞḊ#}
{ḞḊ#Ċ#Ḋ#}{ḞḊ#}
{ḞḊ#Ċ#Ċ}


{ḞḊ#Ċ#Ḋ#Ḟ} {Ġ#Ḟ}
{ḞḊ#Ċ#Ḋ#}{ḞḊ#}
{ḞḊ#Ċ#}{Ḋ#ḞḊ#}
{ḞḊ#Ċ#Ċ}

[Verse]
{ḞḊ#Ċ#Ḋ#Ḟ} {ḞḊ#Ċ#Ḋ#}{ḞḊ#}
Evarevaro{A#m}Naakedhurai{G#}naa
{ḞḊ#Ċ#}{Ḋ#ḞḊ#} {ḞḊ#Ċ#}{Ċ#Ċ}
Nuv{D#m}Kalisaake Moddhalain{F#m}dhe
{ḞḊ#Ċ#Ḋ#Ḟ} {ḞḊ#Ċ#Ḋ#}{ḞḊ#}
Melakuva{A#m} lo Kalala thoo{G#}chi
{ḞḊ#Ċ#Ḋ#}{ḞḊ#} {ḞḊ#Ċ#}{ĊĊ}
Marujanm{D#m}edho Moddhalain{F#m}dhe


[Pre-Chorus]
{Ċ#Ċ#}{Ċ#Ċ#}{Ȧ#G#Ȧ#}
{F#}Emo Em Chesthunnaano
{Ċ#Ċ#}{Ċ#Ċ#}{Ȧ#G#Ȧ#}
{A#m}Inka Em Em Chesthaano
{Ċ#Ċ#}{Ċ#Ċ#} {Ȧ#Ċ#Ȧ#} 
{F#}Chesthu Em Aiypothaano
{ḞḊ#}
{F#m}Mari …


[Chorus]
{ḞḊ#Ċ#Ḋ#Ḟ} {ḞḊ#Ċ#Ḋ#}{ḞḊ#}
Evarevaro{A#m}Naakedhurai{G#}naa
{ḞḊ#Ċ#}{Ḋ#ḞḊ#} {ḞḊ#Ċ#}{Ċ#Ċ}
Nuv{D#m}Kalisaake Moddhalain{F#m}dhe
{ḞḊ#Ċ#Ḋ#Ḟ} {ḞḊ#Ċ#Ḋ#}{ḞḊ#}
Melakuva{A#m} lo Kalala thoo{G#}chi
{ḞḊ#Ċ#Ḋ#}{ḞḊ#} {ḞḊ#Ċ#}{ĊĊ}
Marujanm{D#m}edho Moddhalain{F#m}dhe


[Bridge]
{Ċ#Ċ#Ċ} {G#Ċ#} {ĊĊ#Ċ Ċ#}
{A#m}Prapancham Thelidhe
{Ċ#Ċ#}{Ḋ#Ḟ}{Ċ#Ċ}
{G#}Jathai Niuvvu Unte
{Ċ#Ċ#Ċ} {G#Ċ#} {ĊĊ#Ċ Ċ#}
{D#m}Pramaadham Anedhe
{Ġ#Ġ#ḞḊ#}{ḞĊ#Ċ}
{F#m}Ite Raadhe


{Ċ#Ċ#Ċ} {G#Ċ#} {ĊĊ#Ċ Ċ#}
{A#m}Samudhraala Kanna
{Ċ#Ċ#}{Ḋ#Ḟ}{Ċ#Ċ}
{G#}Sogasentha Lothe
{Ċ#Ċ#Ċ} {G#Ċ#} {ĊĊ#Ċ Ċ#}
{D#m}Ela Eedhuthunna
{Ġ#Ġ#ḞḊ#}{ḞĊ#Ċ}
{F#m}Munchesthundhe


{Ġ#Ḟ#Ḟ#}{Ḟ#ḞĊ#Ċ}
{D#m}Kalchuthu Unnadhe
{ĊA#Ċ}{ĊĊĊ}
{F#m}Kougile Kolimilaa


[Verse]
{ḞḊ#Ċ#Ḋ#Ḟ} {ḞḊ#Ċ#Ḋ#}{ḞḊ#}
Idhi {A#m} Varaku Manasuku{G#} Leni
{ḞḊ#Ċ#}{Ḋ#ḞḊ#} {ḞḊ#Ċ#}{Ċ#Ċ}
Paravasa{D#m} medho Moddhalain{F#m}dhe
{ḞḊ#Ċ#Ḋ#Ḟ} {ḞḊ#Ċ#Ḋ#}{ḞḊ#}
Melakuva{A#m} lo Kalala thoo{G#}chi
{ḞḊ#Ċ#Ḋ#}{ḞḊ#} {ḞḊ#Ċ#}{ĊĊ}
Marujan{D#m}medho Moddhalain{F#m}dhe


[Pre-Chorus]
{Ċ#Ċ#}{Ċ#Ċ#}{Ȧ#G#Ȧ#}
{F#}Emo Em Chesthunnaano
{Ċ#Ċ#}{Ċ#Ċ#}{Ȧ#G#Ȧ#}
{A#m}Inka Em Em Chesthaano
{Ċ#Ċ#}{Ċ#Ċ#} {Ȧ#Ċ#Ȧ#} 
{F#}Chesthu Em Aiypothaano
{ḞḊ#}
{F#m}Mari …


[Chorus]
{ḞḊ#Ċ#Ḋ#Ḟ} {ḞḊ#Ċ#Ḋ#}{ḞḊ#}
Evarevaro{A#m}Naakedhurai{G#}naa
{ḞḊ#Ċ#}{Ḋ#ḞḊ#} {ḞḊ#Ċ#}{Ċ#Ċ}
Nuv{D#m}Kalisaake Moddhalain{F#m}dhe
{ḞḊ#Ċ#Ḋ#Ḟ} {ḞḊ#Ċ#Ḋ#}{ḞḊ#}
Melakuva{A#m} lo Kalala thoo{G#}chi
{ḞḊ#Ċ#Ḋ#}{ḞḊ#} {ḞḊ#Ċ#}{ĊĊ}
Marujanm{D#m}edho Moddhalain{F#m}dhe

FOLLOW US ON :

YOUTUBE
https://www.youtube.com/mjmusicnotes
FACEBOOK
https://www.facebook.com/mjmusicnotes/
INSTAGRAM
https://www.instagram.com/mjmusicnotes/

YOU MAY ALSO LIKE

TELUGU SONG NOTES / TELUGU SONG CHORDS
HINDI SONG NOTES / HINDI SONG CHORDS
ENGLISH SONG NOTES / ENGLISH SONG CHORDS


Song: Evarevaro
Movie: Animal (2023)
Singer: Vishal Mishra


You are currently viewing Evarevaro song Piano Notes | Animal Movie full song keyboard notes |
Evarevaro song Piano Notes