Dosti RRR piano notes

Dosti RRR piano notes

Dosti RRR Keyboard notes


FULL SONG NOTES 
THESE NOTES CAN BE USED FOR ANY INSTRUMENTS LIKE  KEYBOARD, PIANO, GUITAR, SITAR, VIOLIN, VEENA, HARMONIUM, FLUTE, MELODICA, HARP, TRUMPET, SAXOPHONE…ETC…

KEYBOARD/ PIANO SETTINGS:

ORIGINAL SCALE/KEY: C minor {C D D# F G G# A# C}

RHYTHM/STYLE: UK Beat, R&B, R&B pop, E funk-pop, E.D. pop, Rock anthem, 80’s pop, 

TEMPO/SPEED:  075 BPM (beats per minute)


Dosti RRR piano notes


PART 1:

{ĊĊĊ} {ĊĊ} {ĊA#G}
Puliki Vilukaadiki

{ĊĊĊ} {ĊĊ#} {A#Ċ}
Thalaki Uri Thaaduki

{ĊĊĊ} {ĊĊ} {ĊA#G}
Kadhile Kaarchichuki

{ĊĊĊ} {ĊĊ#} {A#Ċ}
Kasire Padagallaki

{Ḋ#ḊḊ#} {ĊA#Ċ} {Ḟ…}
Raviki Meghaniki Eee

{Ḋ#ḞĠ}
Dosti!


{ĊĊĊĊ} {A#A#} {A#Ḋ#Ḋ#}
Oohanchani Chitra Vichitram

{ĊĊĊĊ} {A#A#A#} {Ḋ#Ḋ#}
Snehaaniki Chachina Hastam

{ĊĊĊĊ} {A#A#}
Praananiki Pranam

{Ḋ#ḞḞ} {Ġ… ḞḊ#Ḋ}
Isthundo Theeshtundo


PART 2:

{ĊĊ} {ĊĊĊ} {A#A#A#} {Ḋ#Ḋ#}
Dara Dum Dara, Dum Dara Dum Dum

{ĊĊ} {ĊĊĊ} {A#A#A#} {Ḋ#Ḋ#}
Dara Dum Dara, Dum Dara Dum Dum

{ĊĊ} {ĊĊĊ} {A#A#A#} {Ḋ#Ḋ#}
Dara Dum Dara, Dum Dara Dum Dum

{Ḋ#} {ḞḞ} {ḞĊĊ}
Dum Dara , Dum Dum Dum


{ĊĊ} {ĊĊĊ} {ĊA#} {A#A#A#} {Ḋ#Ḋ#}
Badagaagniki Jadivaana Ki Dosti

{ĊĊ} {ĊĊĊ} {ĊA#} {A#A#A#} {Ḋ#Ḋ#}
Vidhi Raathaki Edhureethaki Dosti

{ĊĊ} {ĊĊĊ} {ĊA#} {A#A#} {Ḋ#Ḋ#Ḋ#}
Penu Jwalaki Himanagamicchina

{Ḋ#} {ḞḞ} {ḞĊĊ}
Kougili Ee Dosti


{ĊĊ} {ĊĊĊ} {A#A#A#} {Ḋ#Ḋ#}
Dara Dum Dara, Dum Dara Dum Dum

{ĊĊ} {ĊĊĊ} {A#A#A#} {Ḋ#Ḋ#}
Dara Dum Dara, Dum Dara Dum Dum

{ĊĊ} {ĊĊĊ} {A#A#A#} {Ḋ#Ḋ#}
Dara Dum Dara, Dum Dara Dum Dum

{Ḋ#} {ḞḞ} {ḞĊĊ}
Dum Dara , Dum Dum Dum


PART 3:

{GGG..G} {FGFD#} {FG}
Anukoni Gaali Dhumaram

{CCC..C} { Ạ#CDC} {Ạ#G̣}
Cheripindhi Iruvuri Dhooram

{GGG} {FF} {FA#} {A#A#G}
Untaara Ikapai Ilaaga

{GGG} {FD#} {D#F}
Vairame Koorimai


{GGG..G} {FGFD#} {FG}
Nadichedi Okate Dharai

{CCC..C} { Ạ#CDC} {Ạ#G̣}
Vethikedhi Maathram Verai

{GGG} {FF} {FA#} {A#A#G}
Thegipodha Edho Kshanaana

{GGG} {FD#} {D#F}
Snehame Dhrohamai

{G…FD#C}
Ho Ho


{ĊĊĊ} {ĊĊĊĊ} {ĊĊD#F}
Thondhara Padi Padi Urakaletthe

{ḊḊḊ} {ḊḊḊḊ} {A#G}
Uppena Parugula Ho

{ĊĊĊ} {ĊĊĊĊ} {ĊĊD#F}
Mundhuga Teliyadu Yedhuru Vacche

{ḊḊḊ} {ḊḊ} {Ḋ#Ḟ}
Thappani Malupulu Ho


{ĊĊĊĊ} {A#A#} {A#Ḋ#Ḋ#}
Oohanchani Chitra Vichitram

{ĊĊĊĊ} {A#A#A#} {Ḋ#Ḋ#}
Snehaaniki Chachina Hastam

{ĊĊĊĊ} {A#A#}
Praananiki Pranam

{Ḋ#ḞḞ} {G… ḞḊ#Ḋ}
Isthundo Theeshtundo


PART 4:

{ĊĊ} {ĊĊĊ} {A#A#A#} {Ḋ#Ḋ#}
Dara Dum Dara, Dum Dara Dum Dum

{ĊĊ} {ĊĊĊ} {A#A#A#} {Ḋ#Ḋ#}
Dara Dum Dara, Dum Dara Dum Dum

{ĊĊ} {ĊĊĊ} {A#A#A#} {Ḋ#Ḋ#}
Dara Dum Dara, Dum Dara Dum Dum

{Ḋ#} {ḞḞ} {ḞĊĊ}
Dum Dara , Dum Dum Dum


{ĊĊ} {ĊĊĊ} {ĊA#} {A#A#A#} {Ḋ#Ḋ#}
Badagaagniki Jadivaana Ki Dosti

{ĊĊ} {ĊĊĊ} {ĊA#} {A#A#A#} {Ḋ#Ḋ#}
Vidhi Raathaki Edhureethaki Dosti

{ĊĊ} {ĊĊĊ} {ĊA#} {A#A#} {Ḋ#Ḋ#Ḋ#}
Penu Jwalaki Himanagamicchina

{Ḋ#} {ḞḞ} {ḞĊĊ}
Kougili Ee Dosti


{ĊĊ} {ĊĊĊ} {A#A#A#} {Ḋ#Ḋ#}
Dara Dum Dara, Dum Dara Dum Dum

{ĊĊ} {ĊĊĊ} {A#A#A#} {Ḋ#Ḋ#}
Dara Dum Dara, Dum Dara Dum Dum

{ĊĊ} {ĊĊĊ} {A#A#A#} {Ḋ#Ḋ#}
Dara Dum Dara, Dum Dara Dum Dum

{Ḋ#} {ḞḞ} {ḞĊĊ}
Dum Dara , Dum Dum Dum


{ĊĊ} {ĊĊĊ} {ĊA#} {A#A#A#} {Ḋ#Ḋ#}
Badagaagniki Jadivaana Ki Dosti

{ĊĊ} {ĊĊĊ} {ĊA#} {A#A#A#} {Ḋ#Ḋ#}
Vidhi Raathaki Edhureethaki Dosti

{ĊĊ} {ĊĊĊ} {ĊA#} {A#A#} {Ḋ#Ḋ#Ḋ#}
Penu Jwalaki Himanagamicchina

{Ḋ#} {ḞḞ} {ḞĊĊ}
Kougili Ee Dosti


More songs from RRR movie

Naatu Naatu Piano notes

Ethara jenda piano notes

Komaram Bheemudu Piano notes


We provide free Clear Format notes for easy understanding, The notes are uploaded with letter notes and with the lyrics so that you can play easily & sing along with the song, we also provide the keyboard settings which can be used for the above song like Rhythm, Tempo & Scale, key, sheet music, Dosti RRR piano notes

You are currently viewing Dosti RRR piano notes | RRR movie | Dosti keyboard notes
dosti piano notes