The Life of Ram Jaanu Piano Notes
FULL SONG NOTES

KEYBOARD SETTINGS
Scale / Key – Em
Tempo / Speed : 90 BPM
Rhythm / Style : Electro Pop / UK Beat / Funk Shuffle / Gut 8Beat / Disco pop / Trance / 

THESE NOTES CAN BE USED FOR ANY INSTRUMENTS LIKE  KEYBOARD, PIANO, GUITAR, SITAR, VIOLIN, VEENA, HARMONIUM, FLUTE, MELODICA, HARP, TRUMPET, SAXOPHONE…ETC…


The Life of Ram Jaanu Keyboard Notes

VIOLIN MUSIC
{DE} {EE} {ED} {DE} {EE} {ED}

{DGF#} {F#GF#} {F#GF#} {F#GF#}
{EE} {EE} {EG} {GF#E} {EEED}

{DF#E} {EF#E} {EDD} {CBB}
{DE EEED} {DEEE} {ED}

{DGF#F#GF#} {F#GF#F#GF#}
{EEE} {EG} {F#GF#} {EEEA} {AAAG}

{GGGF#} {F#F#F#} {EEDE}


PART: 1
{GG} {GF#} {F#GG}
Ye dhar edhuraina

{GF#}{F#G} {ABA…} {GF#ED}
yetuveluthundho Adi gana

{GGGF#} {F#AG} {F#EEF#} {EDCḄ}
Em thochani parugai pravahisthu pothuna

{GG}{GF#}{F#GG}{G}{F#GABA}{BAGF#E}
Em chusthu unna ne vethikana yedhaina

{GGGG}{F#AG}{GF#AG}{F#A}{GGF#}{EED}
Oorikine chuttu yevevo kanipisthu unna


PART: 2
{ḊḊḊḊ} {ḊĊ} {ḊĊ} {ĊB} {BBBĖ}
Kadhalani ho shilane aina

{ĖĖĖḊ} {ĖḊḊĊ} {ḊĊ}  {ĊB} {BAAG}
Thrutilo karige kalane aina

{ḊḊ} {ḊĊ} {ĊĊB}
Em theda undhata

{B} {BḞ# }{Ḟ#Ġ}{Ḟ#Ġ}
Nuvevarantu

{Ḟ#Ġ}{Ḟ#Ġ}{Ḟ#Ġ} Ġ{ḊḊĊ}{ Ċ B}
Adigithe Nannevaraina


{ḊḊ} {ḊĊ}{ḊĊĊ} {BB}
Illage kadadhaka

{BĖĖ} {ḊḊ} {ĊĊB}
Ho prashnai untanantunna

{ḊḊ} {ḊĊ}{ḊĊ} {ĊB}
Yedho oka badhulai

{BB} {BĠ} {Ġ.. ĠĠ} 
Nanu cherapoddhani

{ĠĠĠ} {Ḟ#ĠḞ#Ḟ#} {Ḟ#Ė } {ĖḊ}
kalanaduguthu unna


PART: 3
{Ė} {ĖĖ} {ĖḊ} {ḊḞ#Ė} {ĖĖḊ} {ḊĠḞ#}
Na ventapadi nuvventha ontarivanavadhu

{Ḟ#ĠḞ#} {Ḟ#ĠḞ#} {ĠḞ#Ė Ḋ}
Anoddhu dhayunchi yavaru

{ḊĖ } {ĖĖ} {ĖĠ} {ĠḞ#} {Ḟ#Ė }{ĖĖĖḊ}
Inkoni janmalaki saripadu

{ḊḞ#Ė } {ḊḞ#Ė} {ĖḊ}{ḊḊ}{ḊĊ}{ĊB}
Aneka sruthulni itharulu yeragaru
 
{Ė}{ĖĖ}{ĖḊ}{ḊḞ#Ė } {ĖĖḊ}
Na oopirini innalluga Thana

{DGF#} {F#GF#} {F#GF#} {GF#ED}
vennanti nadipina Cheyutha yavaridhi

{ḊĖ } {ĖĖ} {ĖĠ} {ĠḞ#} {Ḟ#Ė } {ĖĖĖA}
Na yadha layanu kusalamu adigina

{ȦȦȦĠ} {ĠĠĠF#} {Ḟ#Ḟ#Ḟ#Ė} {ĖḊ} {ḊĖ}
Gusa gusa kabhurula Guma guma levarivi


PART: 4
{ḊḊḊ} {ḊĊ#Ċ#Ḋ}, {ḊĖḞ#} {ḊḊĊ#} {BA}
Udhayam kagane thajaga puduthu unta

{Ḋ.. ḊB} {BĊḊ} {ḊĊ} {ĊBB}{AGG F# E..}
Kaalam ipude nanu kanadha Anaganaga

{ḊḊ}{ḊĊ#}{Ċ#Ḋ}{ḊĖḞ#}{Ḟ#ḊḊĊ#}{Ċ#BA}
antu ne unta Yepudu poorthavane avaka


{ḊḊḊ} {ḊB} {BĊḊ} {Ċ B…}
Thudhi leni kadha nenuga

{ĠĠ..Ḟ#} {ĖḊĊB} {ĠĠ} {ĠḞ#ĖḊ} {ĊB}
Gaali waatam laga aage alavate leka

{ĠĠḞ#} {Ḟ#ĠȦĠ} {Ḟ#Ḟ#Ḟ#..} {ĖḊḊĊB…}
Kaalu nilavadhu ye chhota nilakadaga

{Ġ..F#} {ĖḊĊB} {ĠĠĠĠ} {Ḟ#ĖḊ} {ĊB}
Ye chirunama leka ye badhulu pondhani lekha

{ĠĠḞ#} {Ḟ#ĠȦĠ} {Ḟ#Ḟ#Ḟ#..} {ĖḊĊB…}
Yendhuku vesthundho keka mounamga


REPEAT PART 3

{Ė} {ĖĖ} {ĖḊ} {ḊḞ#Ė} {ĖĖḊ} {ḊĠḞ#}
Na ventapadi nuvventha ontarivanavadhu

{Ḟ#ĠḞ#} {Ḟ#ĠḞ#} {ĠḞ#Ė Ḋ}
Anoddhu dhayunchi yavaru

{ḊĖ } {ĖĖ} {ĖĠ} {ĠḞ#} {Ḟ#Ė }{ĖĖĖḊ}
Inkoni janmalaki saripadu

{ḊḞ#Ė } {ḊḞ#Ė} {ĖḊ}{ḊḊ}{ḊĊ}{ĊB}
Aneka sruthulni itharulu yeragaru
 
{Ė}{ĖĖ}{ĖḊ}{ḊḞ#Ė } {ĖĖḊ}
Na oopirini innalluga Thana

{DGF#} {F#GF#} {F#GF#} {GF#ED}
vennanti nadipina Cheyutha yavaridhi

{ḊĖ } {ĖĖ} {ĖĠ} {ĠḞ#} {Ḟ#Ė } {ĖĖĖḊ}
Na yadha layanu kusalamu adigina

{ȦȦȦĠ} {ĠĠĠF#} {Ḟ#Ḟ#Ḟ#Ė} {ĖḊ} {ḊĖ}
Gusa gusa kabhurula Guma guma levarivi


PART: 5
{ḊḊ} {ḊĊ#Ċ#Ḋ}, {ḊĖḞ#} {ḊḊĊ#} {BA}
Lolo yekantham na chuttu allina lokam

{Ḋ.. ḊB} {BĊḊ} {ḊĊ} {ĊBB}{AGG F# E..}
Naake sontham antunna vinnara

{ḊḊ} {ḊĊ#Ċ#Ḋ}, {ḊĖḞ#}{ḊḊĊ#}{BA}
Nenu na needa iddharame chalantunna

{ḊḊ} {ḊB} {BĊḊ} {Ḋ Ċ Ċ B…}
Rakudadhu inkevaraina

{Ġ..ĠḞ#} {ĖḊĊB} {ĠĠĠĠ} {Ḟ#ĖḊ} {ĊB}
Amma vodilo monna Andhani aashalatho ninna

{ĠĠ} {Ḟ#ĠȦĠ} {Ḟ#Ḟ#..} 
Yentho ooristhu undhi

{ĖḊĊB…} {Ġ..Ḟ#} {ĖḊĊB}
Jaabili yentha dhoorana unna

{ĠĠĠĠ} {ĠḞ#ĖḊ} {ĊB}
Vennelega chanthane unna

{ĠĠ} {Ḟ#ĠȦĠ} {Ḟ#Ḟ#.} {ĖḊĊB…}
Antu ooyalalopindhi jolali


PART: 6

{BĊḊ} {BĊḊ} {ḊḞ#Ė} {ḊĊBĊBA….}
Thaane naane naanine

{BĊḊ} {BĊḊ} {ḊḞ#Ė}
Thaane naane naanine

{BĊḊ} {BĊḊ} {ḊḞ#Ė} {ḊĊBĊBA….}
Thaane naane naanine

{BĊḊ} {BĊḊ} {ḊḞ#Ė}
Thaane naane naanine


MUSIC :

{BĊḊ} {BĊḊ} {ḊḞ#Ė} {ḊĊBĊBA….}

{BĊḊ} {BĊḊ} {ḊḞ#Ė} {ĖḞ#Ė} {ḊĊB}


{BĊḊ} {BĊḊ} {ḊḞ#Ė} {ȦĠḞ#Ė} {ḊĊB…}
Thaane naane naanine
{BĊḊ} {BĊḊ} {ḊḞ#Ė}
Thaane naane naanine
{BĊḊ} {BĊḊ} {ḊḞ#Ė}  {Ḟ#ĖḞ#Ė} {Ḟ#ĖḊĊB}
Thaane naane naanine
{BĊḊ} {BĊḊ} {ḊḞ#Ė}
Thaane naane naanine
{BĊḊ}{BĊḊ}{ḊḞ#Ė}{ȦĠḞ#ĖḊĊB}{BĊBAGABĊB}
Thaane naane naanine


FOLLOW US ON :

YOUTUBE   
https://www.youtube.com/mjmusicnotes

FACEBOOK  
https://www.facebook.com/mjmusicnotes/

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/mjmusicnotes/

WHATSAPP
+91 630 4658 542


The Life of Ram Jaanu Piano Notes
The Life of Ram Jaanu Keyboard Notes
life of ram jaanu piano notes
Life of Ram Keyboard Notes
life of ram jaanu keyboard notes


YOU MAY ALSO LIKE

TELUGU SONG NOTES / TELUGU SONG CHORDS

HINDI SONG NOTES / HINDI SONG CHORDS

ENGLISH SONG NOTES / ENGLISH SONG CHORDS

The Life of Ram Jaanu Piano Notes

You are currently viewing The Life of Ram Jaanu Piano Notes
life of raam piano notes