Srivalli Piano Notes and Chords

Pushpa Movie Song

Srivalli Piano Notes and Chords

Srivalli Keyboard notes

FULL SONG NOTES  AND CHORDS
THESE NOTES CAN BE USED FOR ANY INSTRUMENTS LIKE  KEYBOARD, PIANO, GUITAR, SITAR, VIOLIN, VEENA, HARMONIUM, FLUTE, MELODICA, HARP, TRUMPET, SAXOPHONE…ETC…


KEYBOARD/ PIANO SETTINGS:

SCALE/KEY: E major {E F# G# A B C# D# E}

RHYTHM/STYLE:8 beat/ED pop / Old PoP / Indi Pop 1 

Rajasthani / qawwali / Rhumba / SKA / Calipso / Forrouni

TEMPO/SPEED: 100 to 107 BPM(beats per minute)


Srivalli Piano Notes and Chords

INTRO:
GUITAR:
Play E major chord {E G# B}
OR PLAY NOTES
{EB} {BB} {BBE}
{EB} {BB} {BBE}
{Left Hand: Emajor Chord} {Right Hand:Emajor 3 times}
{Left Hand: Emajor Chord} {Right Hand:Emajor }


Sarangi Music
{ĖĠ#Ḟ#Ȧ} {Ġ#..Ḟ#} {Ė…Ḟ#Ḋ#}
{ĖĠ#Ḟ#Ȧ} {Ġ#Ḟ#} {Ė…B}

{ĖĠ#Ḟ#Ȧ} {Ġ#..Ḟ#} {Ė…Ḟ#Ḋ#}
{Ġ# Ȧ Ḃ } { Ȧ Ḃ … Ḃ Ġ#}

{ĖĠ#Ḟ#Ȧ} {Ġ#..Ḟ#} {Ė…Ḟ#Ḋ#}
{ĖĠ#Ḟ#Ȧ} {Ġ#Ḟ#} {Ė…B}

{ĖĠ#Ḟ#Ȧ} {Ġ#..Ḟ#} {Ė…Ḟ#Ḋ#}
{Ġ# Ḃ..} { Ḃ Ċ#} { Ȧ Ḃ G#}


Intro Song

{EE} {BB} {BB}
(E)Ninu choosthu unte

{ABB} {BB} {ABAG#…} {B}
Kannulu rendu thippesthaave

{E} {BB} {BB}
(E) Nee choopula paina

{ABB} {BB} {ABAG#…} {B}
Reppalu vesi kappesthaave

{AA} {BA} {G#F#G#E}
(A)Kanipinchani (E)devudne

{AA} {BA} {G#F#G#}
(A)Kannaarpaka (E)choosthave

{AAA} {ABA} {G#F#G#E}
(A)Kannula (E) yedhute nenunte

{EF#G#F#} {ED#E}
(B) Kaadhantunnaave..


CHORUS

{Ė Ė} {ĖĖĖ} {Ė Ḟ#} {Ġ#}
(E) Choope bangaara maayene

{Ġ#} {Ḟ#Ġ# Ȧ Ġ#} {Ḟ# Ė Ḋ }
Sri Valli

{ḊḊ} {ḊĊ#Ḋ} {Ċ#ḊED} {C#B}{ABAG#}
(G) Maate maanikyamaayene…

{G#… Ė } {ĖĖĖ} {ĖḂ} {ḂĠ#}
(E) Choope bangaara maayene

{Ġ#…Ḟ# Ġ# Ȧ Ġ#} {Ḟ# Ė}
Sri Valli

{ḊḊ} {ḊḊĊ#Ḋ} {Ḟ#ĖḊĊ#B} {ABAG#}
(G) Navve navarathnamaayene


SARANGI MUSIC
{ĖĠ#Ḟ#Ȧ} {Ġ#Ḟ#} {Ė Ḟ#Ḋ#}

{ĖĠ#Ḟ#Ȧ} {Ġ#Ḟ#} {ĖB}
{ĖĠ#Ḟ#Ġ#} {Ḟ#ĖḊ#}

{G#AB} {BC#} {A…BG#}
{ĖĠ#Ḟ#Ġ#} {Ḟ#ĖḊ#}

{ĖĠ#Ḟ#Ġ#} {Ḟ#Ė}
{ĖĠ#Ḟ#Ġ#} {Ḟ#ĖḊ#}

{ĖḞ#B} {Ċ#B} {AABĠ#}


HARMONIUM MUSIC:

{E..EE} {E..EE} {F#F#} {F#G#}

{EEE}{EEE}{F#F#} {F#AG#}

{EBB} {ABB} {G#AA} {F#G#G#}

{EF#G#AA#B} {A#AG#}


VERSE : 1

{B} {ĖĖĖ} {ḊḊ} {Ċ#ḊB} {BĊ#} {BAG#} {ABB}
(E) Annitiki eppudu mundhunde nenu

{B} {ĖĖĖ} {ḊḊ} {Ċ#ḊB} {BBĊ#B} {AG#A}
Nee yenake ippudu paduthu unnaanu (A)

{B} {ĖĖĖ} {ḊḊ} {Ċ#ḊB}
(E) Evvariki eppudu

{BĊ#} {BAG#} {ABB}
Thalavanchani nenu

{B} {ĖĖ} {ḊĊ#Ḋ} {BB}
Nee patti choosetandhuku

{BĊ#BĊ# } {AG#A..B} {AA}
(A)Thalane vanchaanu(A)

{BĊ#} {ḊḊĊ#} {BBĊ#Ḋ} {Ċ#}
(G) Intha bathuku bathiki Nee

{BĊ#} {ḊĖ} {ḊĊ#B}
(A)inti chuttu thirigaane

{BBBĊ#} {ḊĊ#} {BĊ#ḊĊ#}
(G) Isumantha nannu choosthe chaalu

{ĖĖĖ} {ĖĖĖ}
(E) Chaalanukunnaane


CHORUS

{Ė Ė} {ĖĖĖ} {Ė Ḟ#} {Ġ#}
(E) Choope bangaara maayene

{Ġ#} {Ḟ#Ġ# Ȧ Ġ#} {Ḟ# Ė Ḋ }
Sri Valli

{ḊḊ} {ḊĊ#Ḋ} {Ċ#ḊED} {C#B}{ABAG#}
(G) Maate maanikyamaayene…

{G#… Ė } {ĖĖĖ} {ĖḂ} {ḂĠ#}
(E) Choope bangaara maayene

{Ġ#…Ḟ# Ġ# Ȧ Ġ#} {Ḟ# Ė}
Sri Valli

{ḊḊ} {ḊḊĊ#Ḋ} {Ḟ#ĖḊĊ#B} {ABAG#}
(G) Navve navarathnamaayene


VOICE MUSIC:
{G#G#G#} {F#E} {EF#G#}
{G#G#} {G#G#G#} { F#E} {EF#G#}

BANJO MUSIC:

{BBBB} { Ċ#B} { Ċ#B} { Ċ#B}

{BBBB} { Ċ#B} {ĖĖ} {Ḋ#Ċ#}

{BBBB} { Ċ#B} { Ċ#B} { Ċ#B}

{ĖḊ#Ċ#} {Ġ#Ġ#Ḟ#Ė}

{ĖḞ#ĖḞ#Ė} {Ḟ#Ḟ#Ḟ#} {Ġ#Ġ#Ġ#} {Ḟ#Ė}

{Ḋ#Ḋ#Ḋ#} {ĖĖ} {ĖĠ#Ḟ#Ė}

{Ċ#Ċ#Ċ#} {Ḋ#Ḋ#Ḋ#} {ĖĖĖ} {Ḋ#Ċ#}

{BĊ#B} {ABA} {G#AG#} {F#G#F#}

{F#G#A} {B}

{Ċ#~Ḋ} { Ċ#Ċ#B}

{AG#A B}


VERSE : 2
{B} {ĖĖĖ}  {ḊḊ} {Ċ#ḊB} 
(E)Nee snehithuraallu

{BĊ#}{BAG#} {ABB}
O mostharuguntaaru

{B} {ĖĖĖ}  {ḊḊ} {Ċ#ḊB}  {BBĊ#B} {AG#A}
Andukane emo nuvv(A)andhanguntaavu

{B} {ĖĖĖ}  {ḊḊ} {Ċ#ḊB
(E)Paddhenimidhi yellu

{BĊ#} {BAG#} {ABB}
Vacchaaya chaalu

{B} {ĖĖ}  {ḊĊ#Ḋ} {BB}
Nuvve kaadevvaraina

{BĊ#BĊ# } {AG#A..B} {AA}
(A)Muddhuga untaaru

{BĊ#} {ḊḊĊ#} {BBĊ#Ḋ} {Ċ#}
(G)Erra chandanam cheera kadithe

{BĊ#} {ḊĖ} {ḊĊ#B}
(A)Raayi kooda raakumaare

{BBBĊ#} {ḊĊ#}   {BĊ#ḊĊ#}
(G)Yedu raala dhuddhulu pedithe

{ĖĖĖ} {ĖĖĖ}
(E)Yevaraina andhagaththe


 CHORUS

{Ė Ė} {ĖĖĖ} {Ė Ḟ#} {Ġ#}
(E) Choope bangaara maayene

{Ġ#} {Ḟ#Ġ# Ȧ Ġ#} {Ḟ# Ė Ḋ }
Sri Valli

{ḊḊ} {ḊĊ#Ḋ} {Ċ#ḊED} {C#B}{ABAG#}
(G) Maate maanikyamaayene…

{G#… Ė } {ĖĖĖ} {ĖḂ} {ḂĠ#}
(E) Choope bangaara maayene

{Ġ#…Ḟ# Ġ# Ȧ Ġ#} {Ḟ# Ė}
Sri Valli

{ḊḊ} {ḊḊĊ#Ḋ} {Ḟ#ĖḊĊ#B} {ABAG#}
(G) Navve navarathnamaayene


We hope you will find Srivalli Piano/Keyboard Notes with chords useful


FOLLOW US ON :

YOUTUBE   
https://www.youtube.com/mjmusicnotes

FACEBOOK  
https://www.facebook.com/mjmusicnotes/

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/mjmusicnotes/


YOU MAY ALSO LIKE

TELUGU SONG NOTES / TELUGU SONG CHORDS

HINDI SONG NOTES / HINDI SONG CHORDS

ENGLISH SONG NOTES / ENGLISH SONG CHORDS


We provide  free Clear Format notes for easy understanding, The notes are uploaded with letter notes  and with the lyrics so that you can play easily & sing along with the song, we also provide the keyboard settings which can be used for the above song like Rhythm, Tempo & Scale, key, sheet music 


Song Name: Srivalli

Singer: Sid Sriram

Music: Devi Sri Prasad

Lyrics: Chandrabose


 

You are currently viewing Srivalli Piano Notes and Chords
Srivalli song Piano Notes and Chords