Inthandham song Piano Notes

FULL SONG NOTES 
THESE NOTES CAN BE USED FOR ANY INSTRUMENTS LIKE  KEYBOARD, PIANO, GUITAR, SITAR, VIOLIN, VEENA, HARMONIUM, FLUTE, MELODICA, HARP, TRUMPET, SAXOPHONE…ETC…

KEYBOARD/ PIANO SETTINGS:

ORIGINAL SCALE/KEY: E major [E F# G# A B C# D# E]

RHYTHM/STYLE: 

TEMPO/SPEED:  BPM (beats per minute)

MOVIE: Sitaramam

Verse
{G#G#G#} {F#A} {G#G#G#}
[E]Inthan[B]dham dhaari [E]mallin[B]dhaa

{F#AG#G#} {G#F#ED#E} {C#..}
Bhoomi[E]paike [B]cherukunna[C#m]dhaa[A]

{G#G#G#} {F#A} {G#G#G#}
[E]Lekun[B]te chekki[E]unt[B]aara

{F#AG#G#} {G#F#ED#E} {C#..}
Achchu[E]neelaa[B]shilpa sampa[C#m]daa[A]


{ḄED#EC#} {C#..E}
Jagatthu[E]choodani

{ḄED#EC#} {C#..E}
Mahatthu[C#m]needheley

{EF#G#} {AF#}
Nee navvu [F#m]thaake

{G#AF#} {AG#F#} {F#G#}
[C#m]Tharinche[E]thapassilaa

{G#ABĊ# B}
Nisheedhu[G#m]lanni

{AĊ#BA } {G#F#} {F#..AG#}
[C#m]Thalonche[B]thushaaraanivaa


Chorus:
{BĖḊ#Ė} { Ḋ#Ė Ḋ#Ė Ḋ#} {BĊ#Ḋ#Ċ#BG#}
[E]Visukkune Vellaadu[G#m]Chandamamaye

{BĖḊ#Ė} {Ḋ#Ė} {ȦĠ#Ḟ#}
[C#m]Nuvvunte Naa Panen[B]tane

{BĖḊ#Ė} {Ḋ#Ė Ḋ#Ė Ḋ#} {BĊ#Ḋ#Ċ#BG#}
[E]Ee Nelake Digenu[G#m]Koti Taarale

{BĖḊ#Ė} {Ḋ#Ė} {ȦĠ#Ḟ#}
[C#m]Neekantha Vennelen[B]tane


Verse
{BB} {BĊ#B} {G#F#B}
[E]Needhey veloo thaaki

{BB} {BĊ#B} {G#F#B}
[G#m]Nele inchu paiki

{BB} {BĊ#B} {G#G#A..}
[C#m]Thele vintha[A]vaikhari

{BB} {BĊ#B} {G#F#B}
[E]Veede veelu leni

{BB} {BĊ#B} {G#F#B}
[G#m]Edho maaya loki

{BB} {BĊ#B} {G#G#A..}
[C#m]Laage pilla them[A]paree

{G#BḊ#} {Ḋ#Ḋ#Ė}
[A]Nadhilaa[G#m]dhooketi

{Ḋ#Ḋ#Ė} {Ḋ#Ḟ#Ė} {Ḋ#Ċ#}
Nee paita[C#m]sahaja gunaam

{G#BḊ} {Ċ#Ċ#Ḋ}
Pulilaa[A]dhaagundi

{Ċ#Ċ#Ḋ} {Ċ#ĖḊĊ#B}
[F#m]Vetaade[Bm]paduchudhanam

{BBB} {ĖḊ#Ċ#} {BḊĊ#B}
Daasoha[E]mandhinaa[D]prapanchame[A]

{ABF#} {F#BAG#}
[B]Adhantha nee[E]dhaye


Chorus:
{BĖḊ#Ė} { Ḋ#Ė Ḋ#Ė Ḋ#} {BĊ#Ḋ#Ċ#BG#}
[E]Visukkune Vellaadu[G#m]Chandamamaye

{BĖḊ#Ė} {Ḋ#Ė} {ȦĠ#Ḟ#}
[C#m]Nuvvunte Naa Panen[B]tane

{BĖḊ#Ė} {Ḋ#Ė Ḋ#Ė Ḋ#} {BĊ#Ḋ#Ċ#BG#}
[E]Ee Nelake Digenu[G#m]Koti Taarale

{BĖḊ#Ė} {Ḋ#Ė} {ȦĠ#Ḟ#}
[C#m]Neekantha Vennelen[B]tane


Verse

{BB} {BĊ#B} {G#F#B}
[E]Chilake koka Katti

{BB} {BĊ#B} {G#F#B}
[G#m]Ninne chuttumutti

{BB} {BĊ#B} {G#G#A..}
[C#m]Seethaakokalaay[A]enaa

{BB} {BĊ#B} {G#F#B}
[E]Ville ekkupetti

{BB} {BĊ#B} {G#F#B}
[G#m]Mello thaali katti

{BB} {BĊ#B} {G#G#A..}
[C#m]Maralaa raamudavv[A]anaa


{G#BḊ#} {Ḋ#Ḋ#Ė}
Andham[G#m]nee inta

{Ḋ#Ḋ#Ė} {Ḋ#Ḟ#Ė} {Ḋ#Ċ#}
Chesthondhaa[C#m]oodigame

{G#BḊ} {Ċ#Ċ#Ḋ}
Yuddham[A]chaatindhi

{Ċ#Ċ#Ḋ} {Ċ#ĖḊĊ#B}
[F#m]Nee paina ee jaga[Bm]me

{BBB} {ĖḊ#Ċ#} {BḊĊ#B}
Dhasoya[E]madhi naa[D]prapanchame[A]

{ABF#} {F#BAG#}
[B]Adhantha[E]nee dhaye


Chorus:
{BĖḊ#Ė} { Ḋ#Ė Ḋ#Ė Ḋ#} {BĊ#Ḋ#Ċ#BG#}
[E]Visukkune Vellaadu[G#m]Chandamamaye

{BĖḊ#Ė} {Ḋ#Ė} {ȦĠ#Ḟ#}
[C#m]Nuvvunte Naa Panen[B]tane

{BĖḊ#Ė} {Ḋ#Ė Ḋ#Ė Ḋ#} {BĊ#Ḋ#Ċ#BG#}
[E]Ee Nelake Digenu[G#m]Koti Taarale

{BĖḊ#Ė} {Ḋ#Ė} {ȦĠ#Ḟ#}
[C#m]Neekantha Vennelen[B]tane


FOLLOW US ON :

Inthandham song Piano Notes

YOUTUBE

https://www.youtube.com/mjmusicnotes

FACEBOOK  
https://www.facebook.com/mjmusicnotes/

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/mjmusicnotes/

YOU MAY ALSO LIKE

TELUGU SONG NOTES / TELUGU SONG CHORDS
HINDI SONG NOTES / HINDI SONG CHORDS
ENGLISH SONG NOTES / ENGLISH SONG CHORDS


We provide free Clear Format notes for easy understanding, The notes are uploaded with letter notes and with the lyrics so that you can play easily & sing along with the song, we also provide the keyboard settings which can be used for the above song like Rhythm, Tempo & Scale, key, sheet music, Ra Ra Rakkamma Piano Notes

You are currently viewing Inthandham song Piano Notes | Sitaramam movie
inthandham piano notes